Statut

 

Prezentowany statut jest wersją rozwojową dlatego mile widziane są uwagi co do jego ostatecznego kształtu. Wszelkie uwagi prosimy przesyłać na dane znajdujące się w dziale kontakt.

PROJEKT STATUTU PSP v7

 

PROJEKT STATUTU

SPIS TREŚCI
Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3
§ 1. Słownik pojęć 3
§ 2. Nazwa oraz symbole 4
§ 3. Siedziba 4
§ 4. Inne postanowienia ogólne 5
Rozdział II CELE PARTII SŁOWIAN POLSKICH 5
§ 5. Cele 5
Rozdział III CZŁONKOWSTWO 6
§ 6. Postanowienia ogólne 6
§ 7. Sposób nabywania członkostwa 7
§ 8. Prawa Członków PSP 7
§ 9. Główne obowiązki Członków PSP 8
§ 10. Sposób ustania członkostwa 8
§ 11. Sprawy dyscyplinarne 9
Rozdział IV ORGANY KRAJOWE 9
§ 12. Postanowienia ogólne 9
§ 13. Wiec Krajowy 10
§ 14. Rada Starszych 11
§ 15. Zarząd PSP 12
§ 16. Przewodniczący PSP 13
§ 17. Komisja Rewizyjna 13
§ 18. Sądy Koleżeńskie PSP 14
Rozdział V ORGANY TERENOWE 16
§ 19. Gniazda 16
§ 20. Organy Gniazd 16
§ 21. Wiec Gniazda 17
§ 22. Zarząd Gniazda 17
§ 23. Przewodniczący Gniazda 17
Rozdział VI GOSPODARKA MAJĄTKOWA i REPREZENTACJA 18
§ 24. Majątek 18
§ 25. Gospodarka majątkowa i reprezentacja 18
Rozdział VII ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE PARTII, POŁĄCZENIE Z INNĄ PARTIA LUB INNYMI PARTIAMI 19
§ 26. Zmiana Statutu 19
§ 27. Rozwiązanie partii, połączenie z inną partia lub innymi partiami 19
ZAŁĄCZNIK NR 1 20
Znaki graficzne symbolu PSP 20

 

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. Słownik pojęć

1. Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie z niniejszym dokumencie:
a. Członek PSP – Członek Zwyczajny PSP lub Członek Honorowy PSP
b. Członkowie Honorowi PSP – osoby spełniające wymagania określone w § 6 pkt. 2 Statutu, które uzyskały członkostwo zgodnie z postanowieniami § 7 pkt. 3 Statutu.
c. Członkowie Zwyczajni PSP – osoby spełniające wymagania określone w § 6 pkt. 2 Statutu, które uzyskały członkostwo zgodnie z postanowieniami § 7 pkt. 1-2 Statutu.
d. Gniazdo – podstawowa jednostka organizacyjna PSP na poziomie gmin, powiatów, okręgów wyborczych do Sejmu RP, województw a także jednostka dzielnicowa na terenie największych miast w Polsce.
e. Komisja Rewizyjna – organ kontroli wewnętrznej PSP.
f. Przewodniczący Gniazda – osoba wybierana przez Wiec Gniazda, która kieruje pracami Zarządu Gniazda i reprezentuje Gniazdo na zewnątrz.
g. Przewodniczący Gniazda PSP
h. Przewodniczący PSP – osoba wybierana przez Wiec Krajowy, która kieruje pracami Zarządu PSP oraz Starszyzny.
i. PSP – Partia Słowian Polskich.
j. Rada Starszych – zwana również Starszyzną – jest najwyższym organem uchwałodawczym PSP między Wiecami Krajowymi.
k. Sąd Koleżeński PSP – organ właściwym do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych i orzekania kar dyscyplinarnych wobec członków PSP. Sądem Koleżeńskim PSP jest każdy Sąd Gniazda PSP oraz Krajowy Sąd Koleżeński PSP.
l. Sekretarz Generalny – członek Zarządu PSP powoływany przez Przewodniczącego PSP.
m. Sekretarz Generalny – Członek Zarządu PSP.
n. Sekretarz Gniazda – Członek Zarządu Gniazda
o. Skarbik – Członek Zarządu PSP.
p. Skarbnik Gniazda – Członek Zarządu Gniazda
q. Słowianin Polski – każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który w duchu czuje się Słowianinem lub któremu bliskie są piękne tradycje i kultura słowiańska, niezależnie od jego pochodzenia, wiary ani poglądów politycznych.
r. Statut – Statut Partii Słowian Polskich.
s. UoPP – ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz.U. z 1997 r. Nr 98 poz. 604, z późn. zm.).
t. Wiceprzewodniczący – Członek Zarządu PSP.
u. Wiceprzewodniczący Gniazda – Członek Zarządu Gniazda
v. Wiec Gniazda – zebranie walne członków Gniazda.
w. Wiec Krajowy – jest zgromadzeniem demokratycznie wybranych przedstawicieli członków PSP i najwyższym organem PSP.
x. Zarząd Gniazda – zarząd podstawowej jednostki organizacyjnej PSP wybierany przez Wiec Gniazda.
y. Zarząd PSP – Zarząd Partii Słowian Polskich wybierany przez Wiec Krajowy.

 

§ 2. Nazwa oraz symbole

1. Partia Słowian Polskich, jest partią polityczną działającą na podstawie UoPP, innych ustaw oraz niniejszego Statutu.
2. Partia Słowian Polskich może używać skróconej nazwy „Partia SP”, „PSP” lub „Słowianie Polscy”.
3. Nazwa i symbole PSP podlegają ochronie prawnej.
4. Symbolem PSP są dwa osobne znaki graficzne:
a. znak graficzny składający się z dwóch ośmioramiennych kołowrotów. Duży, czerwony kołowrót, skrętny w prawo oraz mniejszy, biały na czarnym tle, skrętny w lewo.
b. znak graficzny składający się z dwóch ośmioramiennych kołowrotów. Duży, czerwony kołowrót, skrętny w prawo oraz mniejszy, biały na czarnym tle, skrętny w lewo. Symbol wraz z nazwą partii znajduje się na czarnym prostokątnym tle.
5. Opisany powyżej symbol może być używany w konfiguracjach z napisem „Partia Słowian Polskich” lub „PSP” lub „Słowianie Polscy” lub „Pamiętaj kim jesteś”.
6. Znaki graficzne symbolu PSP stanowią Załącznik nr 1 do Statutu.

 

§ 3. Siedziba

1. Siedzibą PSP jest miasto Wrocław
2. PSP działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. PSP może być członkiem krajowych lub międzynarodowych organizacji zrzeszających partie polityczne i organizacje o podobnych założeniach ideowo-programowych oraz może z nimi współpracować, na zasadach określonych każdorazowo przez Zarząd PSP.
4. PSP może ustanawiać przedstawicielstwa za granicą. Regulamin przedstawicielstwa jest zatwierdzany przez Zarząd PSP,

 

§ 4. Inne postanowienia ogólne

1. Organizacją młodzieżową PSP jest każde stowarzyszenie, działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późm.zm), które w oparciu o pisemną deklarację złożoną do Zarządu PSP wraz z innymi dokumentami, określonymi przez Zarząd PSP, zostało mocą uchwały Zarządu PSP przyjęte w poczet organizacji młodzieżowych PSP.
2. PSP opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
3. Do prowadzenia swych spraw PSP może zatrudniać pracowników.

 

Rozdział II CELE PARTII SŁOWIAN POLSKICH

 

§ 5. Cele

1. Celem PSP jest:
a. Umacnianie bezpieczeństwa, siły oraz suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej.
b. Rozwijanie i umacnianie wolności obywatelskich.
c. Dbanie o rozwój słowiańskiej kultury, nauki, rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa.
d. Promowanie zdrowych postaw patriotycznych.
e. Umacnianie korzystnych dla Rzeczypospolitej Polskiej stosunków międzynarodowych, zwłaszcza z państwami słowiańskimi.
f. Ochrona środowiska naturalnego wraz z rozwojem nowych technologii i przemysłu
g. Wprowadzenie procentowego podziału budżetu państwa oraz odszkodowania z przyznanego budżetu.
h. Sukcesywne i konsekwentne upraszczanie systemu podatkowego, zwłaszcza w zakresie danin państwowych blokujących wzrost gospodarczy.
i. Wprowadzenie kwoty wolnej od podatku na poziomie minimum 48 tys. Złotych.
j. Obniżenie podatków do 10%.
k. Wprowadzenie prawnego zakazu zadłużania państwa, uchwalania budżetu państwa z deficytem.
l. Optymalizacja działalności państwa w tym urzędów oraz instytucji państwowych.
m. Zwiększenie nakładów finansowych z budżetu Państwa na rozwój, utrzymanie i wyposażenie Wojska Polskiego.
n. Dążenie do wprowadzenia przepisów o zakazie głosowania osób które pobierają pieniądze z budżetu państwa.
o. Dbanie i pomoc obywatelom Polskim poza granicami Państwa Polskiego
2. Swoje cele PSP realizuje w szczególności poprzez:
a. Czynny udział w życiu publicznym i politycznym.
b. Wysuwanie kandydatów do organów władzy publicznej.
c. Zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych.
d. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami reprezentującymi wartości zbieżne z celami PSP.
Rozdział III CZŁONKOWSTWO

§ 6. Postanowienia ogólne

1. Członkowie PSP dzielą się na:
a. Członków Zwyczajnych PSP.
b. Członków Honorowych PSP.
2. Członkiem PSP może być obywatel lub obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej, który lub która:
a. Posiada ukończone 18 lat.
b. Korzysta z pełni praw publicznych.
c. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
d. Akceptuje cele PSP, Statut oraz program PSP.
e. Spełnia inne wymogi, które mogą być określane okresowo przez Zarząd PSP.
3. Właściwym adresem do korespondencji organów PSP z Członkiem PSP jest adres podany w deklaracji członkowskiej, o której mowa w § 7 pkt 1 Statutu.
4. W przypadku zmiany adresu Członka PSP ma on obowiązek niezwłocznego pisemnego poinformowania o tym fakcie Zarząd PSP z podaniem nowego adresu do korespondencji.

§ 7. Sposób nabywania członkostwa

1. Członkostwo Zwyczajne PSP nabywa się na własny wniosek, w oparciu o prawidłowo wypełnioną deklarację członkowską, zgodną z aktualnym wzorem opracowanym przez Zarząd PSP.
2. O przyjęciu w poczet Członków Zwyczajnych PSP decyduje Zarząd PSP na wniosek Zarządu Gniazda PSP, uchwałą podjętą zwykłą większością głosów, w czasie nie dłuższym niż 90 dni od dnia doręczenia wniosku, o którym mowa w punkcie 1 powyżej.
3. Zarząd PSP może nadać godność Członka Honorowego PSP osobie spełniającej wymogi określone w §6 pkt. 2 Statutu, która zasłużyła się swoją postawą lub działalnością w osiąganiu celów zbieżnych z celami PSP.

§ 8. Prawa Członków PSP

1. Każdy Członek PSP ma prawo:
a. Udziału w działaniach prowadzonych przez PSP.
b. Udziału w kształtowaniu programu PSP.
c. Członkostwa w organach PSP.
d. Wyboru organów PSP (czynne prawo wyborcze) i bycia wybieranym do organów PSP (bierne prawo wyborcze).
e. Zgłaszania organom PSP projektów i pomysłów działań służących realizacji celów PSP.
f. Odwoływania się od decyzji ich dotyczących do odpowiednich organów PSP.
g. Używania nazwy oraz symbolu PSP zgodnie z celami PSP
2. Członek, który zawiesił członkostwo z przyczyn osobistych, w okresie zawieszenia nie korzysta z praw o których mowa w § 8 pkt.1 lit c i d.
3. Członek, którego członkostwo zostało zawieszone w trybie dyscyplinarnych może dodatkowo zostać pozbawiony innych praw, o których mowa w § 8 pkt 1.

 

§ 9. Główne obowiązki Członków PSP

1. Każdy Członek Zwyczajny PSP zobowiązany jest do:
a. Przestrzegania Statutu oraz innych decyzji organów PSP.
b. Ochrony dobrego imienia PSP.
c. Aktywnego udziału w pracach organów PSP.
d. Aktywnego współdziałania z innymi członkami PSP w ramach realizacji celów PSP.
e. Regularnego i osobistego uiszczania składek członkowskich.
2. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd PSP.
3. Składki członkowskie opłaca się przelewem z konta osobistego Członka Zwyczajnego PSP.

 

§ 10. Sposób ustania członkostwa

1. Ustanie członkostwa w PSP następuje wskutek:
a. Utraty spełniania któregokolwiek z wymogów określonych w § 6 pkt 2 Statutu.
b. Członkostwa w innej partii lub aktywnego jej wspierania.
c. Członkostwa w organizacji, której cele są sprzeczne z celami, zasadami ideowymi, programem lub interesem PSP albo czynnego wspierania takiej organizacji.
d. Złożenia pisemnego oświadczenia o wystąpieniu z PSP, z dniem dostarczenia tego oświadczenia Przewodniczącemu PSP.
e. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu z PSP.
f. Śmierci.
g. Utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.
h. Zrzeczenia się obywatelstwa polskiego.
i. Rażącego naruszenia Statutu, wystąpienia przeciwko programowi lub działania na szkodę PSP
j. Stwierdzenia uchwałą Zarządu PSP faktu nieopłacania składek członkowskich przez okres co najmniej 3 miesięcy.
k. Prawomocnego skazania za popełnienie przestępstwa umyślnego, za które wymierzono karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.
l. Zawieszenia członkostwa z przyczyn osobistych trwającego dłużej niż 1 rok.
m. Rozwiązania PSP.
2. Uchwała, o której mowa w § 10 pkt 1 lit. j są wysyłane pocztą poleconą do Członka PSP, którego dotyczą.
3. Od uchwały Zarządu PSP, o której mowa w § 10 pkt 1 lit. j przysługuje odwołanie do Krajowego Sądu Koleżeńskiego PSP. Odwołanie nie wstrzymuje wykonania uchwały.
4. Zawieszenia członkostwa z przyczyn osobistych następuje z chwilą złożenia przez członka pisemnego oświadczenia Zarządowi PSP.

 

§ 11. Sprawy dyscyplinarne

1. Członek PSP może być ukarany za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, niestosowanie się do uchwał władz PSP, postępowanie w sposób sprzeczny z programem PSP, za dopuszczenie się czynów nieetycznych lub hańbiących i inne działanie na szkodę PSP.
2. Karami dyscyplinarnymi są:
a. Upomnienie.
b. Nagana.
c. Zawieszenie członkostwa w PSP przez okres od 3 miesięcy do 2 lat
d. Wykluczenie z PSP
3. Przewodniczący PSP może udzielić pisemnego upomnienia członkowi PSP. Od decyzji Przewodniczącego PSP przysługuje odwołanie do Krajowego Sądu Koleżeńskiego PSP w terminie 14 dni od dnia doręczenia upomnienia.

 

Rozdział IV ORGANY KRAJOWE

 

§ 12. Postanowienia ogólne

1. Organami PSP są:
a. Wiec Krajowy.
b. Rada Starszych.
c. Zarząd PSP.
d. Przewodniczący PSP.
e. Komisja Rewizyjna.
f. Sąd Koleżeński.
2. Kadencja wszystkich krajowych i terenowych organów PSP trwa 5 lata. Kadencja kończy się nie wcześniej niż 30 dni przed upływem czterech lat od wyboru i nie dłużej niż 90 dni po upływie czterech lat od wyboru.
3. Dotychczasowe organy i ich członkowie wykonują swoje prawa i obowiązki do czasu powołania nowych organów.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego nie mogą być członkami innych organów krajowych PSP poza Wiecem.
5. Mandat członków organów PSP wygasa z chwilą:
a. Pisemnej rezygnacji.
b. Ustania członkostwa w PSP.
c. Zawieszenia członkostwa w PSP.
6. W przypadku określonym w § 10 pkt 1 lit. i oraz j i § 11 pkt. 2 lit. c, mandat zostaje przywrócony, jeśli ostateczna instancja Sądu Koleżeńskiego podejmie stosowną decyzję.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu kolegialnego z przyczyn określonych w powyższym pkt. 5, organ ten dokonuje uzupełnienia składu.
8. Członkowie organów kolegialnych powołani w trybie powyższego pkt. 7 działają do czasu zakończenia kadencji, w trakcie której zostali wybrani.
9. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego PSP z przyczyn określonych w pkt. 5, Zarząd PSP wyłania ze swojego składu osobę pełniącą funkcję Przewodniczącego oraz podejmuje uchwałę w sprawie zwołania Wiecu w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego.
10. Uchwały organów kolegialnych zapadają zwykłą większością głosów obecnych członków organu w obecności co najmniej połowy członków organu, o ile Statut nie stanowi inaczej.

 

§ 13. Wiec Krajowy

1. Do kompetencji Wiecu Krajowego należy:
a. Określanie programu i strategicznych kierunków działania PSP.
b. Wybór członków Rady Starszych, Zarządu PSP, Przewodniczącego PSP oraz Komisji Rewizyjnej.
c. Wybór – na wniosek Zarządu PSP – członków Krajowego Sądu Koleżeńskiego PSP.
d. Uchwalanie zasad i trybu pracy Sądów Koleżeńskich PSP, a także prowadzenia postępowań dyscyplinarnych.
e. Udzielanie absolutorium Zarządowi PSP z tytułu prowadzenia gospodarki finansowej.
f. Uchwalanie zmian w Statucie PSP.
g. Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania PSP oraz połączenia z inną partią lub innymi partiami.
2. W skład Wiecu wchodzą:
a. Delegaci wyłonieni na Wiecach Gniazd w proporcji 1 delegat na każdych zakończonych 50 członków PSP w Gnieździe;
b. Przewodniczący PSP;
c. Pozostali członkowie Zarządu PSP;
d. Przewodniczący Gniazd PSP;
e. Członkowie Honorowi PSP, zaproszeni przez Zarząd PSP.
f. Inne osoby zasłużone dla PSP zaproszone przez Zarząd PSP.
3. Szczegółowy tryb wyboru delegatów na Wiec Krajowy określi Zarząd PSP.
4. Wiec Krajowy zwołuje i prowadzi Przewodniczący PSP lub upoważniony przez niego członek Zarządu PSP.
5. Wiec Krajowy zwołuje się co najmniej raz do roku.
6. Przewodniczący zwołuje również Wiec Krajowy na pisemny wniosek co najmniej połowy członków PSP.
7. Zwołując Wiec Krajowy, Przewodniczący PSP przedstawia proponowany porządek obrad i przekazuje go Przewodniczącym Gniazd PSP w celu rozpowszechnienia wśród delegatów. Zwołanie Wiecu Krajowego powinno nastąpić co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
8. Zmiana przedstawionego przez Przewodniczącego PSP porządku obrad Wiecu Krajowego może nastąpić uchwałą Wiecu Krajowego przyjętą większością 2/3 członków Wiecu Krajowego.
9. Delegaci mogą brać udział w Wiecu Krajowym i wykonywać prawo głosu wyłącznie osobiście.
10. Osoby zaproszone przez Zarząd PSP mogą brać udział i zabierać głos w Wiecu Krajowym.

 

§ 14. Rada Starszych

1. W skład Rady Starszych wchodzą:
a. Członkowie Zarządu PSP.
b. Przewodniczący Gniazd PSP
c. Członkowie Starszyzny wybrani przez Wiec Krajowy w liczbie ustalonej przez ten Wiec.
2. Do kompetencji Rady Starszych należą:
a. Decydowanie o kierunkach programowych PSP.
b. Udział w koalicjach programowych.
c. Kooptacja do trzech członków Zarządu PSP w czasie kadencji na wniosek Przewodniczącego PSP.
d. Tworzenie i obsadzanie dodatkowych zespołów w PSP o charakterze pomocniczym i celowym, potrzebnych do realizacji konkretnych założeń programu, na wniosek Przewodniczącego PSP.
e. Zatwierdzanie informacji o działalności finansowej PSP.
3. Pracami Rady Starszych kieruje Przewodniczący PSP.
4. Przewodniczący PSP zwołuje Radę Starszych na własny wniosek lub w ciągu 7 dni na wniosek Zarządu PSP, Komisji Rewizyjnej lub 1/3 członków Starszyzny.
5. W razie zmniejszenia się liczby członków Starszyzny w czasie kadencji Starszyzna pracuje w pomniejszonym składzie. Na najbliższym Wiecu Krajowym może nastąpić uzupełnienie składu Starszyzny.

 

§ 15. Zarząd PSP

1. Do kompetencji Zarządu PSP należą wszystkie sprawy niezastrzeżone na rzecz innych organów, w szczególności:
a. Określanie zasad i trybu działania organów PSP.
b. Zgłaszanie Wiecowi Krajowemu kandydatów na członków Krajowego Sądu Koleżeńskiego PSP.
c. Zatwierdzanie na podstawie projektu przedstawionego przez Przewodniczącego PSP list kandydatów PSP w wyborach do organów władzy publicznej na szczeblu centralnym i list do Parlamentu Europejskiego oraz zatwierdzanie list kandydatów w wyborach samorządowych przedstawionych przez organy terytorialne PSP.
d. Wskazywanie pełnomocników wyborczych i pełnomocników komitetów wyborczych tworzonych przez PSP w związku z wyborami do organów władzy publicznej.
e. Tworzenie i likwidacja Gniazd
f. Zatwierdzanie Przewodniczącego Gniazda i Zarządu Gniazda.
g. Odwoływanie Przewodniczącego Gniazda, rozwiązywanie Zarządu Gniazda i wyznaczanie zarządu komisarycznego Gniazda na zasadach określonych w Statucie.
h. Tworzenie i likwidacja organów opiniodawczych, eksperckich i doradczych.
2. Zarząd PSP składa się z od 4 do 15 członków, w tym Przewodniczącego PSP.
3. Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący PSP.
4. W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, uzupełnienia składu dokonuje Rada Starszych.
5. Spośród członków Zarządu PSP, Przewodniczący PSP powołuje od 1 do 5 Wiceprzewodniczących, Sekretarza Generalnego oraz Skarbnika.
6. Do kompetencji Sekretarza Generalnego należy:
a. Współdziałanie z Przewodniczącym PSP w zakresie reprezentowania PSP na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań majątkowych.
b. Zapewnienie techniczno-organizacyjnych warunków działania PSP.
c. Bezpośredni nadzór nad działalnością struktur terenowych PSP.
d. Wykonywanie innych zadań na podstawie upoważnienia udzielonego przez Zarząd PSP lub Przewodniczącego PSP.
e. Zatwierdzanie składu Zarządów Gniazd PSP.
f. Powoływanie i odwoływanie zastępców Sekretarza Generalnego.

 

§ 16. Przewodniczący PSP

1. Do kompetencji Przewodniczącego PSP należy:
a. Kierowanie PSP i reprezentowanie jej w działalności politycznej.
b. Zwoływanie Wiecu Krajowego i prowadzenie jego obrad.
c. Zwoływanie posiedzeń Rady Starszych i Zarządu PSP oraz prowadzenie ich obrad.
d. Powoływanie i odwoływanie Sekretarza Generalnego, Skarbnika oraz Wiceprzewodniczących PSP;
e. Przedstawianie i zatwierdzanie list kandydatów PSP w wyborach na szczeblu centralnym i do Parlamentu Europejskiego.
f. Bezpośredni nadzór nad działaniem biura PSP.
2. We wszelkich sprawach Przewodniczący PSP odpowiada jedynie przed Wiecem Krajowym.

 

§ 17. Komisja Rewizyjna

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. Przeprowadzanie z własnej inicjatywy lub na wniosek innych organów kontroli finansowej PSP.
b. Występowanie z wnioskami pokontrolnymi.
c. Sporządzanie i przedkładanie Zarządowi PSP rocznej informacji finansowej.
d. Występowanie do Wiecu Krajowego w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi PSP absolutorium z tytułu prowadzonej gospodarki finansowej.
2. Komisja Rewizyjna liczy od 3 do 5 członków.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Komisji Rewizyjnej, ustala ich porządek i przewodniczy posiedzeniom, chyba że powierzy niektóre lub wszystkie te czynności wiceprzewodniczącemu.
4. Komisja może upoważnić niektórych spośród swoich członków do wykonywania w jej imieniu określonych czynności kontrolnych.
5. Komisja Rewizyjna jest niezależna od Zarządu PSP, a jej członkowie nie mogą być członkami Zarządu PSP ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub we wspólnym pożyciu.
6. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin, którego projekt uchwala Komisja Rewizyjna, a zatwierdza Rada Starszych.

 

§ 18. Sądy Koleżeńskie PSP

1. Z zastrzeżeniem postanowień § 10 pkt 1 lit. i oraz j , § 11. Pkt 3 i 4, 16 pkt. 2 oraz poniższego pkt. 2 kary dyscyplinarne nakłada Sąd Koleżeński PSP na wniosek Zarządu PSP
2. Sąd Koleżeński PSP stwierdza na wniosek Zarządu PSP ustanie członkostwa w PSP, zgodnie z postanowieniami § 10 pkt. 1 lit. a-c oraz i.
3. Sąd Koleżeński PSP może na wniosek Przewodniczącego PSP orzec o wykluczeniu z PSP osoby, która:
a. Została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
b. Dopuściła się innego rażącego naruszenia prawa lub czynu o charakterze hańbiącym.
c. W działalności publicznej lub politycznej dopuściła się działań sprzecznych z celami PSP.
d. Ze względu na rodzaj lub charakter swojej aktywności publicznej, politycznej, społecznej, gospodarczej, a w rażących przypadkach także innej aktywności prywatnej, może narażać na uszczerbek dobre imię PSP;
e. Uzyskała członkostwo w innej partii politycznej.
f. Podjęła działalność polityczną konkurencyjną wobec PSP, w szczególności została kandydatem w wyborach do organów władzy publicznej z listy komitetu wyborczego innego niż tworzony lub popierany przez PSP.
g. Podała nieprawdziwe dane w deklaracji członkowskiej, o której mowa w § 7 pkt. 1 Statutu
4. Sąd Koleżeński PSP orzeka po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego, w którym zapewnia się osobie, przeciwko której toczy się postępowanie, możliwość przedstawienia stanowiska w sprawie.
5. Sąd Koleżeński PSP powinien wydać orzeczenie w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku o nałożenie kary dyscyplinarnej.
6. Na okres postępowania dyscyplinarnego Przewodniczący PSP może zawiesić członka w jego prawach ze skutkiem natychmiastowym. Zawieszenie obowiązuje do czasu wydania orzeczenia Sądu Koleżeńskiego PSP.
7. Sąd Koleżeński PSP liczy od 3 do 5 członków.
8. Sąd Koleżeński PSP jest niezależny od Zarządu PSP i Zarządu Gniazd, a jego członkowie nie mogą być członkami Zarządu PSP, Zarządu Gniazda ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub we wspólnym pożyciu.
9. Sąd Koleżeński PSP wybiera ze swego grona przewodniczącego. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Sądu Koleżeńskiego PSP, ustala porządek posiedzeń i przewodniczy posiedzeniom, chyba że powierzy niektóre lub wszystkie te czynności wiceprzewodniczącemu.
10. Zasady i tryb pracy Sądu Koleżeńskiego PSP, a także prowadzenia postępowania dyscyplinarnego określa regulamin postępowania dyscyplinarnego uchwalony przez Wiec Krajowy.
11. Sąd Koleżeński PSP posiada dwie instancje.
12. Pierwszą Instancją są Sądy Koleżeńskie Gniazd PSP, a drugą instancją jest Sąd Krajowy PSP.
13. Z zastrzeżeniem pkt 15-17 poniżej, decyzje Krajowego Sądu Koleżeńskiego są ostateczne.
14. Decyzje dyscyplinarne są podejmowane przez właściwy Sąd Gniazda PSP. Sądem właściwym jest Sąd tego Gniazda PSP, w którym działa Członek PSP przeciwko, któremu toczy się postępowanie. W przypadku zmiany przynależności do Gniazda po wszczęciu postępowania dyscyplinarnego właściwość miejscowa sądu nie zmienia się.
15. W sytuacji, gdy postępowanie dotyczy członka organów krajowych lub terenowych PSP lub członka Sądu Gniazda PSP, jako pierwsza instancja sprawę rozpatruje Krajowy Sąd Koleżeński PSP.
16. W sytuacji, gdy postępowanie dotyczy członka Krajowego Sądu Koleżeńskiego PSP, jako pierwsza instancja sprawę rozpatruje właściwy terenowo Sąd Gniazda PSP, zaś drugą instancją jest wtedy Wiec Krajowy.
17. Krajowy Sąd Koleżeński PSP jest właściwy jako pierwsza instancja do rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy organami PSP oraz dokonywania wykładni Statutu w kwestiach budzących wątpliwość.
18. W sytuacji gdy pierwszą instancją jest Krajowy Sąd Koleżeński PSP lub gdy sprawa dotyczy członka Krajowego Sądu Koleżeńskiego PSP, drugą instancją jest Wiec. Decyzja Wiecu jest ostateczna.
19. Wszystkie odwołania od decyzji organów statutowych PSP w zakresie spraw dyscyplinarnych składa się do instancji odwoławczych, w terminie 14 dni od doręczenia takiej decyzji.

 

Rozdział V ORGANY TERENOWE

 

§ 19. Gniazda

1. PSP tworzy struktury terenowe na poziomie gmin, powiatów, okręgów wyborczych do Sejmu RP i województw.
2. Na terenie m.st. Warszawy tworzy się struktury na poziomie dzielnic
3. Każdy członek PSP należy do jednego Gniazda.
4. Z inicjatywą powołania Gniazda może wystąpić co najmniej 5 członków PSP. Gniazdo jest powoływane przez Zarząd PSP.
5. Jeżeli liczba członków Gniazda spadnie poniżej 5, Zarząd PSP może je rozwiązać po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia składu.
6. Na terenie jednej gminy, a na terenie m.st. Warszawy- jednej dzielnicy, tworzy się jedno Gniazdo. Gniazdo może także powstać na terenie kilku ościennych gmin. W miastach zamieszkałych przez co najmniej 100.000 osób Zarząd PSP, może wydać zgodę na utworzenie Gniazd dzielnicowych.
7. Gniazdo PSP prowadzi działania PSP we wszystkich sprawach będących przedmiotem zainteresowania PSP na danym terenie.
8. Na wniosek albo za zgodą Zarządu PSP Gniazda mogą się łączyć lub rozdzielać.
9. W przypadku połączenia Gniazd, mandat członków organów łączących się Gniazd wygasa z dniem wyboru władz połączonego Gniazda.
10. Władze połączonego Gniazda wybierane są przez Wiec połączonego Gniazda.
11. W przypadku podziału Gniazda, mandat członków organów dzielonego Gniazda wygasa jest ograniczani z dniem wyboru władz poszczególnych rozdzielonych Gniazd i wygasa z dniem wyboru władz ostatniego z dzielących się Gniazd.

 

§ 20. Organy Gniazd

1. Organami Gniazd PSP są:
a. Wiec Gniazda
b. Zarząd Gniazda;
c. Przewodniczący Gniazda.
d. Sąd Koleżeński Gniazda

 

§ 21. Wiec Gniazda

1. Do kompetencji Wiecu Gniazda należą:
a. Wybór Przewodniczącego Gniazda bezwzględną większością głosów.
b. Określenie liczby członków Zarządu Gniazda.
c. Wybór Zarządu Gniazda.
d. Wybór członków Sądu Koleżeńskiego Gniazda.
e. Zatwierdzanie programu działalności Gniazda.
f. Dokonywanie oceny działalności Gniazda.

 

§ 22. Zarząd Gniazda

1. W skład Zarządu Gniazda wchodzą: Przewodniczący, od 1 do 3 Wiceprzewodniczących Gniazda, Sekretarz Gniazda, Skarbnik Gniazda i do pięciu członków zarządu. Sekretarza Gniazda i Skarbnika Gniazda wybiera zarząd spośród członków Zarządu Gniazda.
2. Zarząd Gniazda kieruje bieżącym funkcjonowaniem Gniazda i opracowuje jego program działań.
3. Zarząd Gniazda przygotowuje listy kandydatów do rady gminy w wyborach samorządowych i przedstawia kandydata na wójta i burmistrza.
4. Zarząd Gniazda jest zatwierdzany przez Zarząd PSP. Na decyzję Zarządu PSP odmawiającą zatwierdzenia służy odwołanie do Starszyzny.

 

§ 23. Przewodniczący Gniazda

1. Przewodniczący kieruje pracami Zarządu Gniazda i reprezentuje Gniazdo na zewnątrz. Do kompetencji przewodniczącego należy:
a. Zwoływanie z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na 3 miesiące lub na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków Gniazda najpóźniej w ciągu 14 dni od daty złożenia tego żądania Wiecu Gniazda, proponowanie porządku obrad i kierowanie jego pracami;
b. Zwoływanie, w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, posiedzeń Zarządu Gniazda, proponowanie porządku obrad i kierowanie jego pracami.
2. Przewodniczący Gniazda jest zatwierdzany przez Zarząd PSP. Na decyzję Zarządu PSP odmawiającą zatwierdzenia służy odwołanie do Starszyzny.
3. Zarząd PSP może odwołać Przewodniczącego Gniazda i rozwiązać Zarząd Gniazda, jeżeli nie wywiązują się z obowiązków, podejmują decyzje wyraźnie sprzeczne z programem PSP. Zarząd PSP zwołuje wówczas Wiec Gniazda celem wybrania nowego Przewodniczącego i Zarządu Gniazda. Do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Gniazda i Zarządu Gniazda ich funkcje pełni zarząd komisaryczny wyznaczony przez Zarząd PSP.

 

Rozdział VI GOSPODARKA MAJĄTKOWA i REPREZENTACJA

 

§ 24. Majątek

1. Majątek PSP powstaje ze składek członkowskich i innych źródeł finansowania przewidzianych UoPP oraz innymi ustawami.

 

§ 25. Gospodarka majątkowa i reprezentacja

1. Do reprezentowania PSP na zewnątrz oraz składania oświadczeń woli w imieniu PSP w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest Przewodniczący PSP.
2. Przewodniczący PSP może udzielać pełnomocnictw do reprezentowania PSP na zewnątrz oraz zaciągania zobowiązań majątkowych w zakresie i na warunkach ustalonych w pełnomocnictwie.
3. Szczegółowe zasady prowadzenia gospodarki finansowej PSP określa kodeks finansowy przyjęty przez Zarząd PSP.
4. Dla sfinansowania udziału PSP w wyborach do parlamentu krajowego i europejskiego, w wyborach na urząd Prezydenta RP, w wyborach do samorządu terytorialnego, a także udziału w kampaniach referendalnych – tworzy się fundusz wyborczy, którego nazwa brzmi: „Fundusz Wyborczy Słowian”.

 

Rozdział VII ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE PARTII, POŁĄCZENIE Z INNĄ PARTIA LUB INNYMI PARTIAMI

 

§ 26. Zmiana Statutu

1. Projekt zmiany Statutu może zostać zgłoszony przez Zarząd PSP lub grupę członków Wiecu Krajowego stanowiącą co najmniej 60 procent pełnego składu tego Wiecu.
2. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu wraz z uzasadnieniem składa się na ręce Przewodniczącego PSP.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu może nastąpić nie wcześniej niż 1 miesiąc i nie później niż 3 miesiące od dnia doręczenia Przewodniczącemu PSP projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu.
4. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu, Wiec Krajowy podejmuje większością 2/3 głosów obecnych członków w obecności co najmniej połowy członków.

 

§ 27. Rozwiązanie partii, połączenie z inną partia lub innymi partiami

1. Wniosek w sprawie rozwiązania PSP może zostać złożony przez Zarząd PSP lub grupę uczestników Wiecu Krajowego stanowiącą co najmniej 80 procent pełnego składu tego Wiecu.
2. Wniosek w sprawie, połączenia z inną partią lub partiami może zostać złożony przez Zarząd PSP lub grupę uczestników Wiecu Krajowego stanowiącą co najmniej 50 procent pełnego składu tego Wiecu.
3. Projekt uchwały w sprawie rozwiązania partii, połączenia z inną partią lub partiami wraz z uzasadnieniem składa się na ręce Przewodniczącego PSP.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozwiązania partii, połączenia z inną partią lub partiami może nastąpić nie wcześniej niż 1 i nie później niż 3 miesiące od dnia doręczenia Przewodniczącemu PSP projektu uchwały w sprawie rozwiązania PSP, połączenia z inną partią.
5. Uchwałę w sprawie rozwiązania PSP, połączenia z inną partią lub partiami Wiec Krajowy podejmuje większością 2/3 głosów obecnych członków w obecności co najmniej połowy członków.

ZAŁĄCZNIK NR 1
do PROJEKTU STATUTUT PARTII SŁOWIAN POLSKICH

Znaki graficzne symbolu PSP