Program

Celem PSP jest:

a.      Umacnianie bezpieczeństwa, siły oraz suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej.

b.      Rozwijanie i umacnianie wolności obywatelskich.

c.       Dbanie o rozwój słowiańskiej kultury, nauki, rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa.

d.      Promowanie zdrowych postaw patriotycznych.

e.      Umacnianie korzystnych dla Rzeczypospolitej Polskiej stosunków międzynarodowych, zwłaszcza z państwami słowiańskimi.

f.        Ochrona środowiska naturalnego wraz z rozwojem nowych technologii i przemysłu

g.      Wprowadzenie procentowego podziału budżetu państwa oraz odszkodowania z przyznanego budżetu.

h.      Sukcesywne i konsekwentne upraszczanie systemu podatkowego, zwłaszcza w zakresie danin państwowych blokujących wzrost gospodarczy.

i.        Wprowadzenie kwoty wolnej od podatku na poziomie minimum 48 tys. Złotych.

j.        Obniżenie  podatków do 10%.

k.       Wprowadzenie prawnego zakazu zadłużania państwa, uchwalania budżetu państwa z deficytem.

l.        Optymalizacja działalności państwa w tym urzędów oraz instytucji państwowych.

m.    Zwiększenie nakładów finansowych z budżetu Państwa na rozwój, utrzymanie i wyposażenie Wojska Polskiego.

n.      Dążenie do wprowadzenia przepisów o zakazie głosowania osób które pobierają pieniądze z budżetu państwa.

o.      Dbanie i pomoc obywatelom Polskim poza granicami Państwa Polskiego